AKORDEON

Akordeon przeżywa ostatnio prawdziwy renesans. Coraz częściej słyszany jest w utworach muzyki popularnej, ożywiając piosenki i przywołując ducha odległych trady- cji, nie tylko polskich, ale i francuskich, włoskich, czy niemieckich. Akordeon jest wy- magającym instrumentem, potrzebna jest siła zyczna i duża podzielności uwagi. Świa- towe sukcesy jakie osiąga zespół Motion Trio, czy Marcin Wyrostek – laureat programu Mam Talent – mogą być prawdziwą zachętą dla młodych adeptów gry na akordeonie.

Roman Rudowski, instruktor – magister wychowania muzycznego, instruktor muzyki z wieloletnim doświadczeniem. Założyciel i wieloletni opiekun artystyczny zespołu Przepióreczka oraz innych zespołów muzycznych.