Festiwal Małych Form Teatralnych

Festiwal Małych Form Teatralnych jest corocznie organizowany we współpracy z placówkami oświatowymi naszej gminy. Impreza jest stałym elementem działań artystycznych zarówno środowisk szkolnych, przedszkolnych, jak i rodzin biorących aktywny udział w przygotowaniach i prezentacjach przedstawień teatralnych. Formuła Festiwalu daje szansę zaprezentowania się grupom teatralnym w szerokim przedziale wiekowym. Festiwal Małych Form Teatralnych od ośmiu lat pełni ważną rolę w życiu społecznym Konstancina.

 Regulamin

Organizator

 1. Organizatorem Festiwalu jest Konstanciński Dom Kultury, z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mostowej 15.
 2. Informacji dotyczących Festiwalu udziela dział organizacji imprez pod numerem telefonu (22) 484 20 21, w godzinach 9.00-16.00.
 3. Adres przyjmowania kart zgłoszeniowych: KDK ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, e-mail: agryglicka@konstancinskidomkultury.pl.
 4. Miejsce Festiwalu: Konstanciński Dom Kultury przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie.

 Cele festiwalu

 1. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych działających w placówkach oświatowych na terenie Konstancina-Jeziorny.
 2. Prezentacja poszukiwań twórczych w dziedzinie repertuaru oraz wyrazu artystycznego teatru dziecięcego i młodzieżowego.
 3. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży kulturą teatralną oraz szerzenie kultury żywego słowa.

Założenia programowo – organizacyjne

 1. W Festiwalu mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne działające
  w Szkołach Podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych gminy Konstancin-Jeziorna.
 2. Prezentacje grup teatralnych mogą być zgłaszane w kategoriach:

Kategoria I – Szkoły Podstawowe kl. 0-III

Kategoria II – Szkoły Podstawowe kl. IV-VII

Kategoria III – Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 1. Grupa zgłaszająca chęć udziału w Festiwalu zobowiązana jest do przesłania lub dostarczenia do KDK
  Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna karty zgłoszeniowej do dnia 09.02.2018 r. Dokumenty muszą być wypełnione drukowanymi literami.
 2. Każda instytucja może zgłosić jeden spektakl w każdej kategorii. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszenia oraz dopełnienie formalności w określonym terminie.
 3. Program festiwalu będzie umieszczony na stronie konstancinskidomkultury.pl w terminie
  do 1 marca 2018 r.
 4. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych spektakli ustala organizator.
 5. Czas trwania prezentacji dla kategorii I-III wynosi maksymalnie 25 minut.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania grupy, której czas prezentacji przekroczy rażąco określony limit.
 7. Przerwy pomiędzy prezentacjami trwają 5-10 minut. Scenografia montowana
  i demontowana jest przez zespoły (przy pomocy techników KDK) i nie powinna zawierać dużych elementów dekoracyjnych.
 8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz oświetlenie sceny wraz z obsługą techniczną (akustyk, oświetleniowiec), w zakresie określonym w karcie zgłoszeniowej.
 9. Każda z grup posiada możliwość wcześniejszego obejrzenia sali, w której będą odbywać się prezentacje, co pozwoli adaptować spektakl do istniejących warunków scenicznych oraz przeprowadzić próby na scenie. Terminy prób należy uzgodnić z Organizatorem.
 10. Program prezentowany przez uczestników Festiwalu będzie oceniać powołane w tym celu Jury.
 11. Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury.

Kryteria oceny grup teatralnych

 1. Podstawowymi kryteriami oceny prezentowanych prezentacji będą:
 • dobór repertuaru (dostosowanie treści do wieku wykonawców),
 • oryginalność wyrazu artystycznego (scenariusz, reżyseria, forma, inscenizacja, kreatywność
  i pomysłowość),
 • umiejętności aktorskie,
 • wartości wychowawcze.
 1. Jury zastrzega sobie prawo nierównoważnego traktowania wymienionych kryteriów oceny prezentacji.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.

 Nagrody

 1. Festiwal Małych Form Teatralnych jest objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
 2. Główną nagrodą Festiwalu jest statuetka Grand Prix XV Festiwalu Małych Form Teatralnych 2018, ufundowana przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, przyznana w trzech kategoriach:

– Kategoria I – Szkoły Podstawowe kl. 0-III

– Kategoria II – Szkoły Podstawowe kl. IV-VII

– Kategoria III – Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 1. Jury nagrodzi najlepsze spektakle – uwzględniając kategorie wiekowe i poziom prezentowany przez zespoły. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych.
 2. Dla wszystkich uczestników Festiwalu przewidziane są dyplomy-podziękowania oraz drobne upominki.

zgłoszenie_fmft_szkoły_2018

IMG_8010 IMG_8064 IMG_8133 IMG_8175 IMG_8246 IMG_8309 IMG_8316 IMG_8332 IMG_8345 IMG_8414